DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บางบ่อ24.00 15.00 62.50
2บ้านระกาศ1.00 1.00 100.00
3บางพลีน้อย15.00 13.00 86.67
4บางเพรียง65.00 61.00 93.85
5คลองด่าน29.00 24.00 82.76
6คลองสวน16.00 16.00 100.00
7เปร็ง0.00 0.00 0.00
8คลองนิยมยาตรา10.00 7.00 70.00
9รวมทั้งหมด160.00 137.00 85.63
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565