DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ปากน้ำ33.00 20.00 60.61
2สำโรงเหนือ93.00 70.00 75.27
3บางเมือง122.00 113.00 92.62
4ท้ายบ้าน6.00 6.00 100.00
5บางปูใหม่8.00 5.00 62.50
6แพรกษา35.00 23.00 65.71
7บางโปรง13.00 9.00 69.23
8บางปู11.00 6.00 54.55
9บางด้วน4.00 3.00 75.00
10บางเมืองใหม่20.00 19.00 95.00
11เทพารักษ์90.00 81.00 90.00
12ท้ายบ้านใหม่131.00 59.00 45.04
13แพรกษาใหม่31.00 30.00 96.77
14รวมทั้งหมด597.00 444.00 74.37
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565