DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คูหาสวรรค์36.00 25.00 69.44
2เขาเจียก8.00 2.00 25.00
3ท่ามิหรำ3.00 1.00 33.33
4โคกชะงาย35.00 30.00 85.71
5นาท่อม6.00 4.00 66.67
6ปรางหมู่3.00 2.00 66.67
7ท่าแค19.00 11.00 57.89
8ลำปำ20.00 15.00 75.00
9ตำนาน7.00 3.00 42.86
10ควนมะพร้าว49.00 31.00 63.27
11ร่มเมือง12.00 6.00 50.00
12ชัยบุรี5.00 3.00 60.00
13นาโหนด11.00 3.00 27.27
14พญาขัน11.00 7.00 63.64
15รวมทั้งหมด225.00 143.00 63.56
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565