DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านแพ้ว30.00 20.00 66.67
2หลักสาม28.00 18.00 64.29
3ยกกระบัตร13.00 7.00 53.85
4โรงเข้61.00 53.00 86.89
5หนองสองห้อง11.00 9.00 81.82
6หนองบัว6.00 4.00 66.67
7หลักสอง6.00 1.00 16.67
8เจ็ดริ้ว15.00 8.00 53.33
9คลองตัน8.00 5.00 62.50
10อำแพง24.00 17.00 70.83
11สวนส้ม10.00 5.00 50.00
12เกษตรพัฒนา13.00 13.00 100.00
13รวมทั้งหมด225.00 160.00 71.11
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565