DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1มหาชัย128.00 62.00 48.44
2บ้านบ่อ12.00 3.00 25.00
3บางโทรัด26.00 17.00 65.38
4กาหลง8.00 7.00 87.50
5นาโคก1.00 1.00 100.00
6ท่าจีน28.00 20.00 71.43
7นาดี81.00 63.00 77.78
8ท่าทราย264.00 247.00 93.56
9คอกกระบือ66.00 60.00 90.91
10บางน้ำจืด27.00 23.00 85.19
11พันท้ายนรสิงห์44.00 36.00 81.82
12โคกขาม29.00 16.00 55.17
13บ้านเกาะ118.00 115.00 97.46
14บางกระเจ้า23.00 11.00 47.83
15บางหญ้าแพรก118.00 62.00 52.54
16ชัยมงคล3.00 0.00 0.00
17รวมทั้งหมด976.00 743.00 76.13
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565