DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1วารินชำราบ59.00 51.00 86.44
2ธาตุ25.00 24.00 96.00
3ท่าลาด95.00 79.00 83.16
4โนนโหนน2.00 1.00 50.00
5คูเมือง45.00 13.00 28.89
6สระสมิง41.00 35.00 85.37
7คำน้ำแซบ23.00 23.00 100.00
8บุ่งหวาย102.00 100.00 98.04
9คำขวาง66.00 51.00 77.27
10โพธิ์ใหญ่2.00 2.00 100.00
11แสนสุข105.00 105.00 100.00
12หนองกินเพล54.00 45.00 83.33
13โนนผึ้ง62.00 62.00 100.00
14เมืองศรีไค67.00 66.00 98.51
15บุ่งไหม77.00 72.00 93.51
16รวมทั้งหมด825.00 729.00 88.36
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565