DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขมราฐ16.00 7.00 43.75
2ขามป้อม75.00 47.00 62.67
3เจียด20.00 18.00 90.00
4หนองผือ27.00 27.00 100.00
5นาแวง79.00 63.00 79.75
6แก้งเหนือ50.00 46.00 92.00
7หนองนกทา15.00 13.00 86.67
8หนองสิม34.00 34.00 100.00
9หัวนา38.00 34.00 89.47
10รวมทั้งหมด354.00 289.00 81.64
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565