DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขื่องใน16.00 10.00 62.50
2สร้างถ่อ39.00 28.00 71.79
3ค้อทอง39.00 27.00 69.23
4ก่อเอ้23.00 15.00 65.22
5หัวดอน32.00 25.00 78.13
6ชีทวน34.00 30.00 88.24
7ท่าไห49.00 45.00 91.84
8นาคำใหญ่6.00 6.00 100.00
9แดงหม้อ17.00 5.00 29.41
10ธาตุน้อย56.00 16.00 28.57
11บ้านไทย23.00 22.00 95.65
12บ้านกอก12.00 12.00 100.00
13กลางใหญ่37.00 32.00 86.49
14โนนรัง13.00 13.00 100.00
15ยางขี้นก25.00 17.00 68.00
16ศรีสุข44.00 32.00 72.73
17สหธาตุ29.00 25.00 86.21
18หนองเหล่า68.00 57.00 83.82
19รวมทั้งหมด562.00 417.00 74.20
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565