DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองคง47.00 23.00 48.94
2เมืองแคน29.00 28.00 96.55
3หนองแค63.00 57.00 90.48
4จิกสังข์ทอง18.00 9.00 50.00
5ด่าน40.00 36.00 90.00
6ดู่39.00 35.00 89.74
7หนองอึ่ง46.00 31.00 67.39
8บัวหุ่ง32.00 17.00 53.13
9ไผ่56.00 55.00 98.21
10ส้มป่อย45.00 37.00 82.22
11หนองหมี41.00 22.00 53.66
12หว้านคำ14.00 13.00 92.86
13รวมทั้งหมด470.00 363.00 77.23
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565