DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองเหนือ0.00 0.00 0.00
2เมืองใต้1.00 1.00 100.00
3คูซอด11.00 11.00 100.00
4ซำ34.00 29.00 85.29
5จาน54.00 39.00 72.22
6ตะดอบ63.00 21.00 33.33
7หนองครก24.00 23.00 95.83
8โพนข่า16.00 11.00 68.75
9โพนค้อ13.00 8.00 61.54
10โพนเขวา51.00 39.00 76.47
11หญ้าปล้อง25.00 13.00 52.00
12ทุ่ม34.00 19.00 55.88
13หนองไฮ31.00 31.00 100.00
14หนองแก้ว31.00 15.00 48.39
15น้ำคำ67.00 66.00 98.51
16โพธิ์16.00 7.00 43.75
17หมากเขียบ26.00 24.00 92.31
18หนองไผ่17.00 12.00 70.59
19รวมทั้งหมด514.00 369.00 71.79
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565