DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1หนองบุนนาก16.00 6.00 37.50
2สารภี62.00 48.00 77.42
3ไทยเจริญ2.00 2.00 100.00
4หนองหัวแรต11.00 4.00 36.36
5แหลมทอง34.00 21.00 61.76
6หนองตะไก้34.00 31.00 91.18
7ลุงเขว้า21.00 19.00 90.48
8หนองไม้ไผ่2.00 1.00 50.00
9บ้านใหม่3.00 2.00 66.67
10รวมทั้งหมด185.00 134.00 72.43
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565