DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านแพ้ว40.00 22.00 55.00
2หลักสาม37.00 22.00 59.46
3ยกกระบัตร64.00 43.00 67.19
4โรงเข้85.00 78.00 91.76
5หนองสองห้อง42.00 30.00 71.43
6หนองบัว20.00 12.00 60.00
7หลักสอง19.00 9.00 47.37
8เจ็ดริ้ว27.00 22.00 81.48
9คลองตัน7.00 5.00 71.43
10อำแพง48.00 22.00 45.83
11สวนส้ม11.00 4.00 36.36
12เกษตรพัฒนา18.00 12.00 66.67
13รวมทั้งหมด418.00 281.00 67.22
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565