DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1มหาชัย150.00 81.00 54.00
2บ้านบ่อ17.00 5.00 29.41
3บางโทรัด22.00 18.00 81.82
4กาหลง41.00 25.00 60.98
5นาโคก6.00 3.00 50.00
6ท่าจีน45.00 33.00 73.33
7นาดี99.00 82.00 82.83
8ท่าทราย330.00 319.00 96.67
9คอกกระบือ3.00 1.00 33.33
10บางน้ำจืด50.00 49.00 98.00
11พันท้ายนรสิงห์72.00 49.00 68.06
12โคกขาม55.00 45.00 81.82
13บ้านเกาะ141.00 138.00 97.87
14บางกระเจ้า33.00 26.00 78.79
15บางหญ้าแพรก132.00 93.00 70.45
16ชัยมงคล15.00 5.00 33.33
17รวมทั้งหมด1,211.00 972.00 80.26
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565