DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1วารินชำราบ67.00 58.00 86.57
2ธาตุ53.00 45.00 84.91
3ท่าลาด98.00 60.00 61.22
4โนนโหนน48.00 42.00 87.50
5คูเมือง71.00 58.00 81.69
6สระสมิง37.00 30.00 81.08
7คำน้ำแซบ84.00 84.00 100.00
8บุ่งหวาย75.00 69.00 92.00
9คำขวาง86.00 76.00 88.37
10โพธิ์ใหญ่36.00 36.00 100.00
11แสนสุข97.00 95.00 97.94
12หนองกินเพล68.00 63.00 92.65
13โนนผึ้ง55.00 54.00 98.18
14เมืองศรีไค66.00 66.00 100.00
15บุ่งไหม38.00 36.00 94.74
16รวมทั้งหมด979.00 872.00 89.07
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565