DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 12,837.00 2,103.00 74.13
2เขต 21,322.00 924.00 69.89
3เขต 32,354.00 1,751.00 74.38
4เขต 4286.00 198.00 69.23
5เขต 5951.00 616.00 64.77
6เขต 6832.00 655.00 78.73
7เขต 72,873.00 2,196.00 76.44
8เขต 84,104.00 2,925.00 71.27
9เขต 94,150.00 2,931.00 70.63
10เขต 101,842.00 1,238.00 67.21
11เขต 111,266.00 994.00 78.52
12เขต 121,230.00 868.00 70.57
13เขต 130.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด24,047.00 17,399.00 72.35
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565