DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 117,938.00 12,280.00 68.46
2เขต 215,491.00 9,445.00 60.97
3เขต 312,476.00 8,419.00 67.48
4เขต 417,624.00 12,023.00 68.22
5เขต 522,229.00 15,457.00 69.54
6เขต 629,648.00 22,088.00 74.50
7เขต 726,212.00 20,113.00 76.73
8เขต 832,447.00 25,371.00 78.19
9เขต 929,609.00 20,288.00 68.52
10เขต 1028,409.00 21,267.00 74.86
11เขต 1126,696.00 16,757.00 62.77
12เขต 1226,953.00 15,937.00 59.13
13เขต 130.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด285,732.00 199,445.00 69.80
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565