DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เชียงใหม่10,767.00 6,448.00 59.89
2ลำพูน2,268.00 1,468.00 64.73
3ลำปาง3,161.00 2,131.00 67.42
4แพร่3,023.00 2,182.00 72.18
5น่าน2,633.00 1,655.00 62.86
6พะเยา1,236.00 844.00 68.28
7เชียงราย5,823.00 3,328.00 57.15
8แม่ฮ่องสอน440.00 219.00 49.77
9รวมทั้งหมด29,351.00 18,275.00 62.26
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 6 มิถุนายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565