DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุพรรณบุรี20.00 12.00 60.00
2เดิมบางนางบวช74.00 46.00 62.16
3ด่านช้าง57.00 49.00 85.96
4บางปลาม้า10.00 8.00 80.00
5ศรีประจันต์0.00 0.00 0.00
6ดอนเจดีย์2.00 2.00 100.00
7สองพี่น้อง1.00 0.00 0.00
8สามชุก55.00 43.00 78.18
9อู่ทอง9.00 2.00 22.22
10หนองหญ้าไซ8.00 4.00 50.00
11รวมทั้งหมด236.00 166.00 70.34
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565