DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองเชียงราย612.00 436.00 71.24
2เวียงชัย129.00 105.00 81.40
3เชียงของ143.00 88.00 61.54
4เทิง103.00 45.00 43.69
5พาน131.00 95.00 72.52
6ป่าแดด15.00 10.00 66.67
7แม่จัน31.00 20.00 64.52
8เชียงแสน103.00 57.00 55.34
9แม่สาย356.00 264.00 74.16
10แม่สรวย287.00 189.00 65.85
11เวียงป่าเป้า33.00 25.00 75.76
12พญาเม็งราย120.00 69.00 57.50
13เวียงแก่น252.00 152.00 60.32
14ขุนตาล120.00 91.00 75.83
15แม่ฟ้าหลวง184.00 89.00 48.37
16แม่ลาว145.00 115.00 79.31
17เวียงเชียงรุ้ง146.00 67.00 45.89
18ดอยหลวง6.00 4.00 66.67
19รวมทั้งหมด2,916.00 1,921.00 65.88
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565