DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่1.00 1.00 100.00
2จอมทอง10.00 8.00 80.00
3แม่แจ่ม68.00 31.00 45.59
4เชียงดาว5.00 4.00 80.00
5ดอยสะเก็ด87.00 70.00 80.46
6แม่แตง100.00 58.00 58.00
7แม่ริม48.00 45.00 93.75
8สะเมิง46.00 23.00 50.00
9ฝาง3.00 2.00 66.67
10แม่อาย8.00 5.00 62.50
11พร้าว50.00 42.00 84.00
12สันป่าตอง156.00 121.00 77.56
13สันกำแพง25.00 16.00 64.00
14สันทราย15.00 12.00 80.00
15หางดง53.00 30.00 56.60
16ฮอด14.00 4.00 28.57
17ดอยเต่า30.00 18.00 60.00
18อมก๋อย56.00 31.00 55.36
19สารภี9.00 5.00 55.56
20เวียงแหง38.00 33.00 86.84
21ไชยปราการ22.00 12.00 54.55
22แม่วาง37.00 27.00 72.97
23แม่ออน1.00 1.00 100.00
24ดอยหล่อ12.00 6.00 50.00
25กัลยาณิวัฒนา1.00 0.00 0.00
26รวมทั้งหมด895.00 605.00 67.60
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565