DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น438.00 426.00 97.26
2บ้านฝาง58.00 44.00 75.86
3พระยืน0.00 0.00 0.00
4หนองเรือ64.00 59.00 92.19
5ชุมแพ327.00 266.00 81.35
6สีชมพู74.00 72.00 97.30
7น้ำพอง158.00 147.00 93.04
8อุบลรัตน์21.00 14.00 66.67
9กระนวน19.00 19.00 100.00
10บ้านไผ่207.00 174.00 84.06
11เปือยน้อย91.00 72.00 79.12
12พล81.00 72.00 88.89
13แวงใหญ่47.00 26.00 55.32
14แวงน้อย75.00 58.00 77.33
15หนองสองห้อง555.00 443.00 79.82
16ภูเวียง8.00 6.00 75.00
17มัญจาคีรี128.00 57.00 44.53
18ชนบท91.00 81.00 89.01
19เขาสวนกวาง52.00 50.00 96.15
20ภูผาม่าน47.00 29.00 61.70
21ซำสูง81.00 72.00 88.89
22โคกโพธิ์ไชย0.00 0.00 0.00
23หนองนาคำ1.00 0.00 0.00
24บ้านแฮด27.00 26.00 96.30
25โนนศิลา24.00 23.00 95.83
26เวียงเก่า25.00 11.00 44.00
27รวมทั้งหมด2,699.00 2,247.00 83.25
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 กรกฎาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565