DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองชัยภูมิ171.00 140.00 81.87
2บ้านเขว้า56.00 54.00 96.43
3คอนสวรรค์3.00 2.00 66.67
4เกษตรสมบูรณ์238.00 211.00 88.66
5หนองบัวแดง42.00 23.00 54.76
6จัตุรัส175.00 137.00 78.29
7บำเหน็จณรงค์227.00 138.00 60.79
8หนองบัวระเหว6.00 6.00 100.00
9เทพสถิต56.00 37.00 66.07
10ภูเขียว324.00 242.00 74.69
11บ้านแท่น96.00 96.00 100.00
12แก้งคร้อ222.00 198.00 89.19
13คอนสาร274.00 254.00 92.70
14ภักดีชุมพล47.00 47.00 100.00
15เนินสง่า9.00 5.00 55.56
16ซับใหญ่18.00 17.00 94.44
17รวมทั้งหมด1,964.00 1,607.00 81.82
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565