DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองปทุมธานี70.00 61.00 87.14
2คลองหลวง54.00 47.00 87.04
3ธัญบุรี32.00 24.00 75.00
4หนองเสือ7.00 0.00 0.00
5ลาดหลุมแก้ว1.00 1.00 100.00
6ลำลูกกา16.00 10.00 62.50
7สามโคก1.00 1.00 100.00
8รวมทั้งหมด181.00 144.00 79.56
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565