DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น1,234.00 1,039.00 84.20
2บ้านฝาง341.00 248.00 72.73
3พระยืน117.00 71.00 60.68
4หนองเรือ189.00 127.00 67.20
5ชุมแพ520.00 492.00 94.62
6สีชมพู202.00 175.00 86.63
7น้ำพอง324.00 258.00 79.63
8อุบลรัตน์144.00 103.00 71.53
9กระนวน353.00 236.00 66.86
10บ้านไผ่312.00 258.00 82.69
11เปือยน้อย122.00 102.00 83.61
12พล290.00 159.00 54.83
13แวงใหญ่161.00 75.00 46.58
14แวงน้อย281.00 242.00 86.12
15หนองสองห้อง448.00 361.00 80.58
16ภูเวียง127.00 97.00 76.38
17มัญจาคีรี237.00 140.00 59.07
18ชนบท219.00 165.00 75.34
19เขาสวนกวาง122.00 79.00 64.75
20ภูผาม่าน109.00 70.00 64.22
21ซำสูง146.00 99.00 67.81
22โคกโพธิ์ไชย84.00 48.00 57.14
23หนองนาคำ19.00 17.00 89.47
24บ้านแฮด180.00 167.00 92.78
25โนนศิลา70.00 57.00 81.43
26เวียงเก่า80.00 72.00 90.00
27รวมทั้งหมด6,431.00 4,957.00 77.08
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565