DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองชัยภูมิ719.00 413.00 57.44
2บ้านเขว้า129.00 81.00 62.79
3คอนสวรรค์206.00 169.00 82.04
4เกษตรสมบูรณ์428.00 296.00 69.16
5หนองบัวแดง179.00 122.00 68.16
6จัตุรัส261.00 191.00 73.18
7บำเหน็จณรงค์294.00 178.00 60.54
8หนองบัวระเหว145.00 135.00 93.10
9เทพสถิต295.00 262.00 88.81
10ภูเขียว529.00 466.00 88.09
11บ้านแท่น177.00 173.00 97.74
12แก้งคร้อ508.00 464.00 91.34
13คอนสาร385.00 355.00 92.21
14ภักดีชุมพล143.00 123.00 86.01
15เนินสง่า102.00 73.00 71.57
16ซับใหญ่96.00 55.00 57.29
17รวมทั้งหมด4,596.00 3,556.00 77.37
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565