DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น1,908.00 1,703.00 89.26
2บ้านฝาง340.00 263.00 77.35
3พระยืน107.00 85.00 79.44
4หนองเรือ358.00 305.00 85.20
5ชุมแพ377.00 320.00 84.88
6สีชมพู263.00 246.00 93.54
7น้ำพอง639.00 526.00 82.32
8อุบลรัตน์170.00 108.00 63.53
9กระนวน425.00 285.00 67.06
10บ้านไผ่420.00 310.00 73.81
11เปือยน้อย98.00 87.00 88.78
12พล392.00 271.00 69.13
13แวงใหญ่205.00 109.00 53.17
14แวงน้อย258.00 182.00 70.54
15หนองสองห้อง454.00 341.00 75.11
16ภูเวียง355.00 281.00 79.15
17มัญจาคีรี399.00 259.00 64.91
18ชนบท195.00 145.00 74.36
19เขาสวนกวาง230.00 216.00 93.91
20ภูผาม่าน98.00 51.00 52.04
21ซำสูง93.00 69.00 74.19
22โคกโพธิ์ไชย212.00 198.00 93.40
23หนองนาคำ64.00 54.00 84.38
24บ้านแฮด179.00 171.00 95.53
25โนนศิลา100.00 67.00 67.00
26เวียงเก่า131.00 82.00 62.60
27รวมทั้งหมด8,470.00 6,734.00 79.50
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565