DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองชัยภูมิ565.00 367.00 64.96
2บ้านเขว้า202.00 167.00 82.67
3คอนสวรรค์289.00 224.00 77.51
4เกษตรสมบูรณ์514.00 428.00 83.27
5หนองบัวแดง441.00 263.00 59.64
6จัตุรัส245.00 192.00 78.37
7บำเหน็จณรงค์282.00 196.00 69.50
8หนองบัวระเหว69.00 58.00 84.06
9เทพสถิต291.00 228.00 78.35
10ภูเขียว712.00 506.00 71.07
11บ้านแท่น276.00 264.00 95.65
12แก้งคร้อ468.00 413.00 88.25
13คอนสาร437.00 388.00 88.79
14ภักดีชุมพล175.00 123.00 70.29
15เนินสง่า149.00 110.00 73.83
16ซับใหญ่85.00 68.00 80.00
17รวมทั้งหมด5,200.00 3,995.00 76.83
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565