DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองกำแพงเพชร1,035.00 868.00 83.86
2ไทรงาม278.00 185.00 66.55
3คลองลาน422.00 365.00 86.49
4ขาณุวรลักษบุรี628.00 419.00 66.72
5คลองขลุง432.00 362.00 83.80
6พรานกระต่าย229.00 144.00 62.88
7ลานกระบือ277.00 248.00 89.53
8ทรายทองวัฒนา121.00 98.00 80.99
9ปางศิลาทอง154.00 122.00 79.22
10บึงสามัคคี89.00 62.00 69.66
11โกสัมพีนคร110.00 40.00 36.36
12รวมทั้งหมด3,775.00 2,913.00 77.17
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565