DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองเชียงราย337.00 265.00 78.64
2เวียงชัย48.00 20.00 41.67
3เชียงของ293.00 197.00 67.24
4เทิง285.00 165.00 57.89
5พาน261.00 123.00 47.13
6ป่าแดด76.00 51.00 67.11
7แม่จัน320.00 200.00 62.50
8เชียงแสน115.00 80.00 69.57
9แม่สาย521.00 335.00 64.30
10แม่สรวย238.00 147.00 61.76
11เวียงป่าเป้า104.00 61.00 58.65
12พญาเม็งราย156.00 84.00 53.85
13เวียงแก่น148.00 66.00 44.59
14ขุนตาล166.00 132.00 79.52
15แม่ฟ้าหลวง287.00 155.00 54.01
16แม่ลาว85.00 44.00 51.76
17เวียงเชียงรุ้ง77.00 44.00 57.14
18ดอยหลวง30.00 22.00 73.33
19รวมทั้งหมด3,547.00 2,191.00 61.77
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565