DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่200.00 142.00 71.00
2จอมทอง110.00 77.00 70.00
3แม่แจ่ม175.00 61.00 34.86
4เชียงดาว212.00 98.00 46.23
5ดอยสะเก็ด161.00 87.00 54.04
6แม่แตง265.00 131.00 49.43
7แม่ริม147.00 98.00 66.67
8สะเมิง125.00 68.00 54.40
9ฝาง266.00 150.00 56.39
10แม่อาย138.00 69.00 50.00
11พร้าว92.00 50.00 54.35
12สันป่าตอง145.00 114.00 78.62
13สันกำแพง169.00 121.00 71.60
14สันทราย395.00 257.00 65.06
15หางดง215.00 162.00 75.35
16ฮอด138.00 73.00 52.90
17ดอยเต่า131.00 93.00 70.99
18อมก๋อย232.00 127.00 54.74
19สารภี128.00 94.00 73.44
20เวียงแหง97.00 60.00 61.86
21ไชยปราการ154.00 93.00 60.39
22แม่วาง56.00 32.00 57.14
23แม่ออน28.00 17.00 60.71
24ดอยหล่อ45.00 32.00 71.11
25กัลยาณิวัฒนา32.00 6.00 18.75
26รวมทั้งหมด3,856.00 2,312.00 59.96
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565