DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น2,297.00 2,041.00 88.86
2บ้านฝาง362.00 323.00 89.23
3พระยืน218.00 175.00 80.28
4หนองเรือ702.00 636.00 90.60
5ชุมแพ482.00 469.00 97.30
6สีชมพู488.00 446.00 91.39
7น้ำพอง673.00 572.00 84.99
8อุบลรัตน์284.00 187.00 65.85
9กระนวน421.00 282.00 66.98
10บ้านไผ่555.00 441.00 79.46
11เปือยน้อย126.00 123.00 97.62
12พล526.00 466.00 88.59
13แวงใหญ่236.00 134.00 56.78
14แวงน้อย288.00 250.00 86.81
15หนองสองห้อง530.00 438.00 82.64
16ภูเวียง465.00 434.00 93.33
17มัญจาคีรี462.00 388.00 83.98
18ชนบท289.00 238.00 82.35
19เขาสวนกวาง216.00 188.00 87.04
20ภูผาม่าน114.00 34.00 29.82
21ซำสูง128.00 96.00 75.00
22โคกโพธิ์ไชย199.00 187.00 93.97
23หนองนาคำ119.00 117.00 98.32
24บ้านแฮด213.00 198.00 92.96
25โนนศิลา141.00 108.00 76.60
26เวียงเก่า72.00 64.00 88.89
27รวมทั้งหมด10,606.00 9,035.00 85.19
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565