DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองบึงกาฬ829.00 651.00 78.53
2พรเจริญ223.00 138.00 61.88
3โซ่พิสัย654.00 525.00 80.28
4เซกา316.00 223.00 70.57
5ปากคาด278.00 143.00 51.44
6บึงโขงหลง403.00 370.00 91.81
7ศรีวิไล433.00 223.00 51.50
8บุ่งคล้า136.00 49.00 36.03
9รวมทั้งหมด3,272.00 2,322.00 70.97
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565