DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุดรธานี1,287.00 1,046.00 81.27
2กุดจับ288.00 225.00 78.13
3หนองวัวซอ248.00 182.00 73.39
4กุมภวาปี723.00 631.00 87.28
5โนนสะอาด248.00 212.00 85.48
6หนองหาน413.00 333.00 80.63
7ทุ่งฝน218.00 124.00 56.88
8ไชยวาน89.00 69.00 77.53
9ศรีธาตุ336.00 219.00 65.18
10วังสามหมอ500.00 454.00 90.80
11บ้านดุง538.00 489.00 90.89
12บ้านผือ558.00 485.00 86.92
13น้ำโสม277.00 207.00 74.73
14เพ็ญ476.00 316.00 66.39
15สร้างคอม199.00 153.00 76.88
16หนองแสง86.00 62.00 72.09
17นายูง185.00 127.00 68.65
18พิบูลย์รักษ์90.00 86.00 95.56
19กู่แก้ว118.00 82.00 69.49
20ประจักษ์ศิลปาคม112.00 69.00 61.61
21รวมทั้งหมด6,989.00 5,571.00 79.71
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565