DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น1,951.00 1,797.00 92.11
2บ้านฝาง314.00 246.00 78.34
3พระยืน158.00 133.00 84.18
4หนองเรือ654.00 557.00 85.17
5ชุมแพ757.00 740.00 97.75
6สีชมพู184.00 171.00 92.93
7น้ำพอง536.00 362.00 67.54
8อุบลรัตน์241.00 148.00 61.41
9กระนวน399.00 352.00 88.22
10บ้านไผ่464.00 333.00 71.77
11เปือยน้อย161.00 132.00 81.99
12พล333.00 242.00 72.67
13แวงใหญ่151.00 102.00 67.55
14แวงน้อย181.00 154.00 85.08
15หนองสองห้อง564.00 474.00 84.04
16ภูเวียง341.00 303.00 88.86
17มัญจาคีรี294.00 235.00 79.93
18ชนบท326.00 288.00 88.34
19เขาสวนกวาง267.00 245.00 91.76
20ภูผาม่าน102.00 54.00 52.94
21ซำสูง172.00 133.00 77.33
22โคกโพธิ์ไชย249.00 181.00 72.69
23หนองนาคำ164.00 158.00 96.34
24บ้านแฮด189.00 162.00 85.71
25โนนศิลา149.00 111.00 74.50
26เวียงเก่า61.00 59.00 96.72
27รวมทั้งหมด9,362.00 7,872.00 84.08
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565