DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองชัยภูมิ543.00 464.00 85.45
2บ้านเขว้า195.00 165.00 84.62
3คอนสวรรค์388.00 326.00 84.02
4เกษตรสมบูรณ์230.00 187.00 81.30
5หนองบัวแดง750.00 676.00 90.13
6จัตุรัส306.00 195.00 63.73
7บำเหน็จณรงค์97.00 34.00 35.05
8หนองบัวระเหว150.00 106.00 70.67
9เทพสถิต457.00 365.00 79.87
10ภูเขียว771.00 587.00 76.13
11บ้านแท่น372.00 283.00 76.08
12แก้งคร้อ540.00 376.00 69.63
13คอนสาร365.00 307.00 84.11
14ภักดีชุมพล105.00 70.00 66.67
15เนินสง่า93.00 84.00 90.32
16ซับใหญ่71.00 51.00 71.83
17รวมทั้งหมด5,433.00 4,276.00 78.70
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565