DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 18,639.00 6,295.00 72.87
2เขต 26,780.00 4,499.00 66.36
3เขต 37,182.00 5,588.00 77.81
4เขต 41,555.00 1,208.00 77.68
5เขต 53,345.00 2,374.00 70.97
6เขต 68,167.00 6,918.00 84.71
7เขต 79,836.00 7,826.00 79.56
8เขต 815,537.00 12,335.00 79.39
9เขต 917,462.00 12,406.00 71.05
10เขต 109,052.00 6,556.00 72.43
11เขต 1116,466.00 12,639.00 76.76
12เขต 127,818.00 5,247.00 67.11
13เขต 130.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด111,839.00 83,891.00 75.01
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565