DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บ้านนา1,778.00 201.00 11.30
2ป่าชิง508.00 14.00 2.76
3สะพานไม้แก่น788.00 197.00 25.00
4สะกอม1,074.00 43.00 4.00
5นาหว้า888.00 30.00 3.38
6นาทับ1,906.00 64.00 3.36
7น้ำขาว367.00 9.00 2.45
8ขุนตัดหวาย424.00 265.00 62.50
9ท่าหมอไทร876.00 147.00 16.78
10จะโหนง732.00 18.00 2.46
11คู900.00 121.00 13.44
12แค524.00 71.00 13.55
13คลองเปียะ483.00 45.00 9.32
14ตลิ่งชัน1,427.00 42.00 2.94
15รวมทั้งหมด12,675.00 1,267.00 10.00
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565