DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บางระกำ1,123.00 679.00 60.46
2ปลักแรด572.00 77.00 13.46
3พันเสา341.00 48.00 14.08
4วังอิทก345.00 4.00 1.16
5บึงกอก803.00 67.00 8.34
6หนองกุลา1,208.00 167.00 13.82
7ชุมแสงสงคราม459.00 3.00 0.65
8นิคมพัฒนา654.00 23.00 3.52
9บ่อทอง264.00 1.00 0.38
10ท่านางงาม432.00 191.00 44.21
11คุยม่วง756.00 7.00 0.93
12รวมทั้งหมด6,957.00 1,267.00 18.21
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565