DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1สุขฤทัย406.00 24.00 5.91
2ทองหลาง870.00 222.00 25.52
3ห้วยคต538.00 58.00 10.78
4รวมทั้งหมด1,814.00 304.00 16.76
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565