DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บ้านไร่874.00 360.00 41.19
2ทัพหลวง638.00 205.00 32.13
3ห้วยแห้ง397.00 120.00 30.23
4คอกควาย774.00 131.00 16.93
5วังหิน271.00 63.00 23.25
6เมืองการุ้ง524.00 68.00 12.98
7แก่นมะกรูด368.00 65.00 17.66
8หนองจอก473.00 56.00 11.84
9หูช้าง713.00 126.00 17.67
10บ้านบึง367.00 68.00 18.53
11บ้านใหม่คลองเคียน342.00 8.00 2.34
12หนองบ่มกล้วย324.00 61.00 18.83
13เจ้าวัด313.00 48.00 15.34
14รวมทั้งหมด6,378.00 1,379.00 21.62
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565