DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1หนองฉาง234.00 45.00 19.23
2หนองยาง392.00 75.00 19.13
3หนองนางนวล295.00 66.00 22.37
4หนองสรวง193.00 24.00 12.44
5บ้านเก่า75.00 10.00 13.33
6อุทัยเก่า167.00 33.00 19.76
7ทุ่งโพ540.00 152.00 28.15
8ทุ่งพง153.00 22.00 14.38
9เขาบางแกรก450.00 151.00 33.56
10เขากวางทอง516.00 261.00 50.58
11รวมทั้งหมด3,015.00 839.00 27.83
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565