DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เวียงใต้750.00 5.00 0.67
2เวียงเหนือ378.00 19.00 5.03
3แม่นาเติง775.00 13.00 1.68
4แม่ฮี้214.00 0.00 0.00
5ทุ่งยาว292.00 22.00 7.53
6เมืองแปง556.00 7.00 1.26
7โป่งสา418.00 333.00 79.67
8รวมทั้งหมด3,383.00 399.00 11.79
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565