DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เสาไห้186.00 15.00 8.06
2บ้านยาง214.00 20.00 9.35
3หัวปลวก128.00 2.00 1.56
4งิ้วงาม65.00 10.00 15.38
5ศาลารีไทย78.00 4.00 5.13
6ต้นตาล121.00 36.00 29.75
7ท่าช้าง109.00 24.00 22.02
8พระยาทด138.00 73.00 52.90
9ม่วงงาม172.00 8.00 4.65
10เริงราง196.00 6.00 3.06
11เมืองเก่า226.00 17.00 7.52
12สวนดอกไม้593.00 39.00 6.58
13รวมทั้งหมด2,226.00 254.00 11.41
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565