DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บ้านนา1,729.00 908.00 52.52
2ป่าชิง526.00 420.00 79.85
3สะพานไม้แก่น813.00 731.00 89.91
4สะกอม1,066.00 709.00 66.51
5นาหว้า886.00 656.00 74.04
6นาทับ1,958.00 1,466.00 74.87
7น้ำขาว373.00 162.00 43.43
8ขุนตัดหวาย420.00 366.00 87.14
9ท่าหมอไทร870.00 764.00 87.82
10จะโหนง733.00 430.00 58.66
11คู943.00 806.00 85.47
12แค538.00 177.00 32.90
13คลองเปียะ493.00 287.00 58.22
14ตลิ่งชัน1,474.00 1,025.00 69.54
15รวมทั้งหมด12,822.00 8,907.00 69.47
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565