DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บ้านแหลม1,081.00 449.00 41.54
2บางขุนไทร643.00 292.00 45.41
3ปากทะเล234.00 228.00 97.44
4บางแก้ว444.00 112.00 25.23
5แหลมผักเบี้ย225.00 45.00 20.00
6บางตะบูน227.00 60.00 26.43
7บางตะบูนออก203.00 37.00 18.23
8บางครก625.00 88.00 14.08
9ท่าแร้ง456.00 162.00 35.53
10ท่าแร้งออก299.00 134.00 44.82
11รวมทั้งหมด4,437.00 1,607.00 36.22
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565