DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บ้านไร่901.00 648.00 71.92
2ทัพหลวง673.00 331.00 49.18
3ห้วยแห้ง413.00 244.00 59.08
4คอกควาย779.00 455.00 58.41
5วังหิน267.00 86.00 32.21
6เมืองการุ้ง561.00 324.00 57.75
7แก่นมะกรูด329.00 153.00 46.50
8หนองจอก490.00 415.00 84.69
9หูช้าง734.00 564.00 76.84
10บ้านบึง376.00 163.00 43.35
11บ้านใหม่คลองเคียน359.00 103.00 28.69
12หนองบ่มกล้วย329.00 319.00 96.96
13เจ้าวัด326.00 162.00 49.69
14รวมทั้งหมด6,537.00 3,967.00 60.69
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565