DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1หนองบัว903.00 300.00 33.22
2หนองภัยศูนย์532.00 290.00 54.51
3โพธิ์ชัย542.00 294.00 54.24
4หนองสวรรค์667.00 58.00 8.70
5หัวนา880.00 117.00 13.30
6บ้านขาม906.00 26.00 2.87
7นามะเฟือง916.00 16.00 1.75
8บ้านพร้าว880.00 141.00 16.02
9โนนขมิ้น844.00 343.00 40.64
10ลำภู380.00 80.00 21.05
11กุดจิก1,174.00 206.00 17.55
12โนนทัน827.00 478.00 57.80
13นาคำไฮ1,057.00 134.00 12.68
14ป่าไม้งาม839.00 294.00 35.04
15หนองหว้า427.00 46.00 10.77
16รวมทั้งหมด11,774.00 2,823.00 23.98
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565