DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เสาไห้211.00 17.00 8.06
2บ้านยาง229.00 20.00 8.73
3หัวปลวก126.00 8.00 6.35
4งิ้วงาม59.00 15.00 25.42
5ศาลารีไทย82.00 22.00 26.83
6ต้นตาล120.00 26.00 21.67
7ท่าช้าง105.00 9.00 8.57
8พระยาทด142.00 139.00 97.89
9ม่วงงาม190.00 36.00 18.95
10เริงราง214.00 10.00 4.67
11เมืองเก่า225.00 12.00 5.33
12สวนดอกไม้623.00 146.00 23.43
13รวมทั้งหมด2,326.00 460.00 19.78
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565