DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1ป่าชิง544.00 330.00 60.66
2สะพานไม้แก่น827.00 773.00 93.47
3สะกอม1,077.00 689.00 63.97
4นาหว้า910.00 715.00 78.57
5นาทับ1,987.00 1,593.00 80.17
6น้ำขาว377.00 155.00 41.11
7ขุนตัดหวาย414.00 375.00 90.58
8ท่าหมอไทร864.00 686.00 79.40
9จะโหนง736.00 639.00 86.82
10คู987.00 760.00 77.00
11แค575.00 305.00 53.04
12คลองเปียะ494.00 395.00 79.96
13ตลิ่งชัน1,562.00 1,225.00 78.43
14รวมทั้งหมด11,354.00 8,640.00 76.10
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565