DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บ่อยาง3,222.00 1,370.00 42.52
2เขารูปช้าง3,186.00 1,579.00 49.56
3เกาะแต้ว1,329.00 523.00 39.35
4พะวง2,491.00 951.00 38.18
5ทุ่งหวัง818.00 338.00 41.32
6เกาะยอ313.00 258.00 82.43
7รวมทั้งหมด11,359.00 5,019.00 44.19
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565